Bro, long as you kin put da ball in da net don you worry none bout dat udder stuff, know I'm sayin' ?